ЕКОБУЛСОРТ ЕАД е дружество, специализирано в дейности по събиране на отпадъци и третирането им на сепариращи инсталации, с което се отделят и преработват рециклируемите и подлежащи на оползотворяване отпадъци с цел улесняване на транспортирането и последващото им оползотворяване в рециклиращи и индустриални предприятия

Предлаганите от ЕКОБУЛСОРТ ЕАД услуги на клиенти включват:

  • Събиране и транспортиране на отпадъци
  • Преработка на смесени битови отпадъци и разделно събрани отпадъци от опаковки на сепарираща инсталация
  • Преработка на отпадъци от стъклени опаковки на инсталация за получаване на пречистена стъклена фракция

Предлаганите от ЕКОБУЛСОРТ ЕАД услуги и дейности водят до предотвратяване на депонирането на отпадъци, намаляване и ограничаване на вредното въздействие от депонирането върху човешкото здраве и околната среда и спомагат за ефективното използване на отпадъците като ресурси – суровини в индустрията.

ЕКОБУЛСОРТ ЕАД е сертифицирано по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и SA 8000:2008.

Въведена е система за управление на околната среда съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS).