Политика по социална отговорност

Висшето ръководството на „Eкобулсорт” ЕАД, в лицето на Изпълнителния директор, официално декларира своята Политика за социална отговорност, която е документирана, прилагана, поддържана и оповестена до всички нива в структурата на фирмата и е на разположение на заинтересованите страни.

Политиката за социална отговорност, която „Eкобулсорт” ЕАД прилага при изпълнение на  дейностите

 • Събиране и транспорт на отпадъци;
 • Лятно и зимно поддържане на пътища и инфраструктура;
 • Третиране на разделно събрани и смесени битови отпадъци(приемане, сортиране, сепариране, балиране, транспортираве с цел оползотворяване).

е насочена към корпоративно стратегическо управление, допринасящо за устойчиво икономическо развитие, коректни трудови отношения с персонала, техните семейства, местната общност и обществото като цяло, с цел подобряване качеството на живот.

Усилията на висшето ръководство на дружеството за осъществяване на Политиката на социалната отговорност са насочени към следното:

 • спазване на приложимите национални законови и други изисквания и зачитане на международните актове и тяхното тълкуване в областта на социалната отговорност;
 • осигуряване ефективност на документирането, изпълняването, поддържането и разпространението на Политиката за социална отговорност до целия персонал – ръководен, технически и изпълнителски, както и до подизпълнители и доставчици в достъпна разбираема форма;
 • редовно преразглеждане на Политиката за социална отговорност с цел нейното непрекъснато подобряване, с отчитане на настъпили промени в законодателството, във вътрешно-фирмените изисквания, както и в приетите изисквания на заинтересованите страни;
 • уведомяване по подходащ начин на всички свои служители и други заинтересовани страни за приетата Политика за социална отговорност на дружеството;
 • публично достояние на Политика за социална отговорност и предоставянето й при поискване от заинтересованите страни.

„Eкобулсорт” ЕАД се ръководи от следните принципи по отношение на социалната отговорност:

 • уважение и зачитане на правата на човека и неговите основни свободи, определени във Всеобщата декларация за правата на човека;
 • защита на общоприетите човешки ценности;
 • да не използва или да не съдейства за използването на детски труд;
 • осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на своите служители;
 • развитие и мотивиране на персонала;
 • разкриване на нови работни места;
 • осигуряване на сигурност в разплащанията;
 • поддържане на адекватно заплащане на труда с навременно плащане на работните заплати, данъците и видовете осигуровки на служителите и работниците;
 • формулиране на правила за градивна бизнес етика и гарантиране на тяхното спазване;
 • отговорност при извършването на благотворителни дейности, в т.ч. подобряване на местната инфраструктура;
 • поддържане на ползотворни взаимодействия с обществеността и местната власт, както и с неправителствени организации, бизнес асоциации, образователни и експертни институции и др.;
 • оповестяване дейността на компанията в средствата за масова информация.

Политиката за социална отговорност се конкретизира и реализира чрез „Наръчника за политиките и процедурите по социална отговорност на „Eкобулсорт” ЕАД.

Ръководството на „Eкобулсорт” ЕАД се ангажира да създава необходимите условия за спазване изискванията на Система за управление на социалната отговорност и за активното съдействие на ръководния, техническия  и изпълнителски персонал в нейното развитие.

София,
март, 2020 година