ЕКОБУЛСОРТ ЕАД е дружество, специализирано в дейности по събиране на отпадъци и третирането им на сепариращи инсталации, с което се отделят и преработват рециклируемите и подлежащи на оползотворяване отпадъци, с цел улесняване на транспортирането и последващото им оползотворяване в рециклиращи и индустриални предприятия.

Предлаганите от ЕКОБУЛСОРТ ЕАД услуги на клиенти включват:

  • Събиране и транспортиране на отпадъци;
  • Преработка на смесени битови отпадъци и разделно събрани отпадъци от опаковки на сепарираща инсталация;
  • Преработка на отпадъци от стъклени опаковки на инсталация за получаване на пречистена стъклена фракция

Предлаганите от ЕКОБУЛСОРТ ЕАД услуги и дейности водят до предотвратяване на депонирането на отпадъци, намаляване и ограничаване на вредното въздействие от депонирането върху човешкото здраве и околната среда и спомагат за ефективното използване на отпадъците като ресурси – суровини в индустрията.

ЕКОБУЛСОРТ ЕАД е сертифицирано по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и DIN ISO 45001:2018.