Политика на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа

Политиката на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда, здраве и безопасност  в “ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД е част от общата визия за развитие на дружеството.

При прилагане на настоящата политика по качеството, околна среда и здраве и безопасност и произтичащите от нея цели ръководството на дружеството спазва точно изискванията, дефинирани в EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 и DIN ISO 45001:2018.

 • Висшето ръководство на “ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД с настоящата политика изразява своята ангажираност за постигане на максимално високо ниво на удовлетвореност на клиентите от предлаганите продукти и услуги, непрекъснат контрол и предотвратяване на възможностите за възникване на трудови злополуки, поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, превенция на възможностите за замърсяване, както и подобряване на дейностите, които могат да доведат до евентуално замърсяване на околната среда;
 • Непрекъснато повишаване на ефикасността на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда, здраве и безопасност в “ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД;
 • Периодичен преглед на настоящата политика по качество, околната среда и здраве и безопасност и при необходимост нейната актуализация, спрямо променените условия, както и ангажимент за съответствие с приложимите законови и други изисквания по околна среда и здраве и безопасност

Висшето ръководство на “ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД провежда и усъвършенства обявената политика на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда, безопасност и здраве на базата на основни принципи, съобразени с изискванията на EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 и DIN ISO 45001:2018, отразяващи спецификата на всички извършвани от дружеството дейности и състоянието на пазара. Висшето ръководство с настоящата политика се ангажира със следните принципи:

ПО УПРАВЛЕНИЕ НА  КАЧЕСТВО

 • Равнището на качеството на предлаганите от “ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД продукти и услуги се определя от непрекъснато нарастващите изисквания на клиентите и пазара, както и от международните и националните стандарти;
 • Дружеството, в лицето на Изпълнителния директор и целия персонал, работи за пълното спазване на националните и международни нормативни изисквания при изпълнение на дейностите;
 • Поддържане на непрекъснат процес на усъвършенстване, водещ до все по-пълно удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, изискващ непрекъснати подобрения на процесите на управление на качеството;
 • Успешно развитие и признание на пазара, както и поддържането на високо равнище на качеството се постига с осигуряването на условия за непрекъснато професионално развитие на персонала;
 • Запознаване на клиентите, възложителите, държавната и местна администрация с резултатите от прилаганата политика на Интегрираната система по качество, околна среда, безопасност и здраве в дружеството.  

ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 • Пълно осъзнаване на отговорността в стремеж към осигуряване на максимално точно идентифициране на аспектите на околната среда и определяне на възможните рискове произтичащи от дейността;
 • Непрекъснато подобряване на дейността по опазване на околната среда чрез наблюдаване протичането на процесите, намаляване на риска от замърсявания, както и тяхното предотвратяване;
 • Подобренията във всички аспекти на дейностите на “ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД се отчитат, като за база се приема предишното състояние на дейност, процес или продукт и се сравнява с постигнатото след извършеното подобряване;
 • Огласяване на политиката по управление на околната среда – стремеж за създаване на подходящи условия  за пълноценно участие на служителите  при изпълнение на дейностите;
 • Политиката е достъпна до всеки служител, както и до всички външни заинтересовани лица, свързани с процесите по опазване на околната среда;
 • Спазване на действащото законодателство – прилагане на нормативните документи по отношение на околната среда.

ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 • Пълно осъзнаване на отговорността и стремеж към осигуряване в максимална степен на здравословни условия на труд, чрез адекватно идентифициране на опасностите по отношение на ЗБУТ;
 • Непрекъснато подобряване на дейността чрез намаляване на риска от заболявания, злополуки и произшествия на работното място;
 • Ефективно подобряване резултатността по отношение на ЗБУТ чрез предприемане на подходящи коригиращи и превантивни действия;
 • Спазване на действащото законодателство – прилагат се нормативните документи по отношение на ЗБУТ.
 • Политиката е достъпна за всеки служител, както и до всички външни заинтересовани лица свързани със здравословните и безопасни условия на труд.

Централен пункт в политиката на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда, безопасността и здравето на “ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД е процеса на непрекъснати подобрения във всички дейности, като за целта се прилагат изискванията на процесния подход, като основен EN ISO 9001:2015, както и всички заложени в EN ISO 14001:2015 и DIN ISO 45001:2018 изисквания за мониторинг, оперативно управление и управление на риска.

Настоящата политика задължително се преглежда за адекватност по време на прегледите от страна на висшето ръководство на Интегрираната система. Висшето ръководство на “ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД се ангажира да разгласи политиката по качество, околна среда и здраве и безопасност на всички нива в организационната структура, при заинтересуваните страни и обществото и да осигури нейното прилагане.

Изпълнителният директор на “ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД приема оценката на контролните органи, клиентите и другите заинтересовани страни за критерии за правилността на формулираната и провеждана политика, като се ангажира да я преглежда при всякакви сигнали, касаещи нейната адекватност и приложимост.

София,
10.12.2019 г.