Политика за управление на качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа и системата за управление EMAS

Политиката на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа и Системата за управление EMAS в “ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД е част от общата визия за развитие на дружеството.

При прилагане на настоящата политика по качеството, околна среда и здраве и безопасност и произтичащите от нея цели ръководството на дружеството спазва точно изискванията, дефинирани в EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007.

 • Висшето ръководство на “ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД с настоящата политика изразява своята ангажираност за постигане на максимално високо ниво на удовлетвореност на клиентите от предлаганите продукти и услуги, непрекъснат контрол и предотвратяване на възможностите за възникване на трудови злополуки, поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, превенция на възможностите за замърсяване, както и подобряване на дейностите, които могат да доведат до евентуално замърсяване на околната среда
 • Непрекъснато повишаване на ефикасността на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа и Системата за управелние EMAS в “ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД;
 • Периодичен преглед на настоящата политика по качество, околната среда и здраве и безопасност и при необходимост нейната актуализация, спрямо променените условия, както и ангажимент за съответствие с приложимите законови и други изисквания по околна среда и здраве и безопасност

Висшето ръководство на “ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД провежда и усъвършенства обявената политика на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и безопасност и здраве при работа и Системата за управление EMAS на базата на основни принципи, съобразени с изискванията на EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007, отразяващи спецификата на всички извършвани от дружеството дейности и състоянието на пазара. Висшето ръководство с настоящата политика се ангажира със следните принципи за периода 2015-2017 година:

ПО УПРАВЛЕНИЕ НА  КАЧЕСТВО

 • Равнището на качеството на предлаганите от “ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД продукти и услуги се определя от непрекъснато нарастващите изисквания на клиентите и пазара, както и от международните и националните стандарти;
 • Дружеството, в лицето на Изпълнителния директор и целия персонал, работи за пълното спазване на националните и международни нормативни изисквания при изпълнение на дейностите;
 • Поддържане на непрекъснат процес на усъвършенстване, водещ до все по-пълно удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, изискващ непрекъснати подобрения на процесите на управление на качеството;
 • Успешно развитие и признание на пазара, както и поддържането на високо равнище на качеството се постига с осигуряването на условия за непрекъснато професионално развитие на персонала;
 • Запознаване на клиентите, възложителите, държавната и местна администрация с резултатите от прилаганата политика на Интегрираната система по качество, околна среда и безопасност и здраве и Системата за управление EMAS в дружеството.

ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 • Пълно осъзнаване на отговорността в стремеж към осигуряване на максимално точно идентифициране на аспектите на околната среда и определяне на възможните рискове произтичащи от дейността;
 • Непрекъснато подобряване на дейността по опазване на околната среда чрез наблюдаване протичането на процесите, намаляване на риска от замърсявания, както и тяхното предотвратяване;
 • Подобренията във всички аспекти на дейностите на “ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД се отчитат, като за база се приема предишното състояние на дейност, процес или продукт и се сравнява с постигнатото след извършеното подобряване;
 • Огласяване на политиката по управление на околната среда – стремеж за създаване на подходящи условия  за пълноценно участие на служителите  при изпълнение на дейностите;
 • Политиката е достъпна до всеки служител, както и до всички външни заинтересовани лица, свързани с процесите по опазване на околната среда;
 • Спазване на действащото законодателство – прилагане на нормативните документи по отношение на околната среда.

ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 • Пълно осъзнаване на отговорността и стремеж към осигуряване в максимална степен на здравословни условия на труд, чрез адекватно идентифициране на опасностите по отношение на ЗБУТ;
 • Непрекъснато подобряване на дейността чрез намаляване на риска от заболявания, злополуки и произшествия на работното място;
 • Ефективно подобряване резултатността по отношение на ЗБУТ чрез предприемане на подходящи коригиращи и превантивни действия;
 • Спазване на действащото законодателство – прилагат се нормативните документи по отношение на ЗБУТ.
 • Политиката е достъпна за всеки служител, както и до всички външни заинтересовани лица свързани със здравословните и безопасни условия на труд.

Централен пункт в политиката на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и безопасност и здраве при работа и Системата EMAS на “ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД е процеса на непрекъснати подобрения във всички дейности, като за целта се прилагат изискванията на процесния подход, като основен EN ISO 9001:2008, както и всички заложени в EN ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 изисквания за мониторинг, оперативно управление и управление на риска.

Настоящата политика задължително се преглежда за адекватност по време на прегледите от страна на висшето ръководство на Интегрираната система за управление и Системата за управление EMAS. Висшето ръководство на “ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД се ангажира да разгласи политиката по качество, околна среда и здраве и безопасност на всички нива в организационната структура, при заинтересуваните страни и обществото и да осигури нейното прилагане.

Изпълнителният директор на “ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД приема оценката на контролните органи, клиентите и другите заинтересовани страни за критерии за правилността на формулираната и провеждана политика, като се ангажира да я преглежда при всякакви сигнали, касаещи нейната адекватност и приложимост.

София,
Ноември, 2015 година