На вниманието на заинтересованите страни по околна среда обявление в изпълнение на чл.95, ал.1 от ЗООС

Екобулсорт ЕАД публикува Уведомление за изменение (допълнение) в инвестиционното предложение: „Пристройка, реконструкция и модернизация на Инсталацията за предварително третиране на разделно събрани отпадъци от системата за разделно събиране и на неонасни производствени и смесени битови отпадъци от системата за сметосъбиране (Блок 2), с цел технологично обновление, включващо добавяне на възможността за последващо третиране на предварително сепарирани неопасни отпадъци.“, за което има издадено становище от РИОСВ-София с изх. № 13837-223/ 15.01.2020 г. Уведомление за изменение (допълнение) в инвестиционното предложение.