Информация за дейностите по управление на околната среда

Екобулсорт ЕАД публикува екологичната си декларация, изготвена във връзка с доброволното участие на дружеството в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS), съгл. Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година.
Екологичната декларация съдържа информация за идентифицираните и оценени аспекти на околната среда, екологичните показатели и приложимите правни и други нормативни изисквания към извършваните от дружеството дейности на площадка Филиповци, град София.
С публикуване на декларацията Екобулсорт ЕАД изразява своята готовност за открит диалог с обществеността и всички заинтересовани страни – клиенти, доставчици, държавни и общински власти, местни структури, екологични организации и др., които се интересуват от дейностите по управление на околната среда в дружеството.