Новини

 • На вниманието на заинтересованите страни по околна среда

  Екобулсорт ЕАД публикува актуализирана екологична декларация за 2016 г.. Декларацията съдържа актуални данни за екологичните резултати и правните задължения по околна среда, приложими при извършваните дейности с отпадъци на площадката на дружеството в кв. Филиповци, гр. София, ул. Банско шосе № 13. С публикуването на данните Екобулсорт ЕАД потвърждава своя готовност за открит диалог с […]
 • Информация за дейностите по управление на околната среда

  Екобулсорт ЕАД публикува екологичната си декларация, изготвена във връзка с доброволното участие на дружеството в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS), съгл. Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година. Екологичната декларация съдържа информация за идентифицираните и оценени аспекти на околната среда, екологичните […]
 • Търг с тайно наддаване за изкупуване на рециклируеми материали

  ОБЕДИНЕНИЕ ЕКОСОРТ ДЗЗД, БУЛСТАТ 176158299, със седалище и адрес на управление:  гр. София, кв. Филиповци, ул. Банско шосе 13, на основание т.7.1.1. от Техническите спецификации и Договори № СО15-РД-55-448/23.07.2015 г. (I-ва обособена позиция) и № СО-15-РД-55-445/22.07.2015 г. (II-ра обособена позиция) организира търг с тайно наддаване за продажба на следните рециклируеми материали: – хартия (избелена, велпапе […]
 • Второ информационно събитие по проект „Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите лица в „ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД

  На 08.04.2015 г. от 14,00 часа в заседателната залата на ЕКОБУЛСОРТ ЕАД, намираща се в София, ул. “Банско шосе” 13 ще се проведе второ по ред информационно събитие за представяне  на проект „Осигуряване на организиран транспорт до и от  работното място за заетите лица в ЕКОБУЛСОРТ  ЕАД”. Събитието има за цел да информира всички  заинтересовани […]
 • Информационно събитие по проект „Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите лица в „ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД

  На 14.11.2014 г. от 15,00 часа в заседателната залата на ЕКОБУЛСОРТ ЕАД, намираща се в София, ул. “Банско шосе” 13 ще се проведе информационно събитие за представяне  на проект „Осигуряване на организиран транспорт до и от  работното място за заетите лица в ЕКОБУЛСОРТ  ЕАД”. Събитието има за цел да информира всички  заинтересовани лица с  проекта […]
 • Проект: Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите лица в ЕКОБУЛСОРТ ЕАД

  Екобулсорт ЕАД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер  ESF-2203-01-04005  оп оперативна програма  “Развитие на човешките ресурси” финансирана чрез Европейския социален фонд 2007-2014. Той се осъществява по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 – “На път”. Наименованието на проекта е: “Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите […]