Новини

Новини

 • На вниманието на заинтересованите страни по околна среда обявление в изпълнение на чл.95, ал.1 от ЗООС

  December 15, 2022


  УВЕДОМЛЕНИЕ от „ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД за изменение (допълнение) в инвестиционното предложение: „Пристройка, реконструкция и модернизация на Инсталацията за предварително третиране на разделно събрани отпадъци от системата за разделно събиране и на неонасни производствени и смесени битови отпадъци от системата за сметосъбиране (Блок 2), с цел технологично обновление, включващо добавяне на възможността за последващо третиране на предварително сепарирани неопасни отпадъци.“, за което има издадено становище от РИОСВ-София с изх. № 13837-223/ 15.01.2020 г. […]
 • Търг с тайно наддаване за изкупуване на рециклируеми материали

  February 8, 2016


  ОБЕДИНЕНИЕ ЕКОСОРТ ДЗЗД, БУЛСТАТ 176158299, със седалище и адрес на управление:  гр. София, кв. Филиповци, ул. Банско шосе 13, на основание т.7.1.1. от Техническите спецификации и Договори № СО15-РД-55-448/23.07.2015 г. (I-ва обособена позиция) и № СО-15-РД-55-445/22.07.2015 г. (II-ра обособена позиция) организира търг с тайно наддаване за продажба на следните рециклируеми материали: – хартия (избелена, велпапе […]
 • Второ информационно събитие по проект „Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите лица в „ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД

  April 2, 2015


  На 08.04.2015 г. от 14,00 часа в заседателната залата на ЕКОБУЛСОРТ ЕАД, намираща се в София, ул. “Банско шосе” 13 ще се проведе второ по ред информационно събитие за представяне  на проект „Осигуряване на организиран транспорт до и от  работното място за заетите лица в ЕКОБУЛСОРТ  ЕАД”. Събитието има за цел да информира всички  заинтересовани […]
 • Информационно събитие по проект „Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите лица в „ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД

  November 10, 2014


  На 14.11.2014 г. от 15,00 часа в заседателната залата на ЕКОБУЛСОРТ ЕАД, намираща се в София, ул. “Банско шосе” 13 ще се проведе информационно събитие за представяне  на проект „Осигуряване на организиран транспорт до и от  работното място за заетите лица в ЕКОБУЛСОРТ  ЕАД”. Събитието има за цел да информира всички  заинтересовани лица с  проекта […]
 • Проект: Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите лица в ЕКОБУЛСОРТ ЕАД

  July 23, 2014


  Екобулсорт ЕАД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер  ESF-2203-01-04005  оп оперативна програма  “Развитие на човешките ресурси” финансирана чрез Европейския социален фонд 2007-2014. Той се осъществява по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 – “На път”. Наименованието на проекта е: “Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите […]
 • Резултати Предварително третиране на отпадъци

  January 25, 2011


  За периода 01.09.2009г. – 31.08.2010г. в завода за преработка са постъпили 180 000 тона твърди битови отпадъци.   След третирането: Общото тегло на сепарираните рециклируеми и оползотворени материали е 57 429 тона Общото тегло на депонираните твърди битови отпадъци е 122 571 тона