Проект: Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите лица в ЕКОБУЛСОРТ ЕАД

Екобулсорт ЕАД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер  ESF-2203-01-04005  оп оперативна програма  “Развитие на човешките ресурси” финансирана чрез Европейския социален фонд 2007-2014. Той се осъществява по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 – “На път”. Наименованието на проекта е: “Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите лица в ЕКОБУЛСОРТ ЕАД”  на стойност 144 268,90 лв. и с продължителност 14 месеца.

Начало на проекта: 01.02.2014 г. 

Oсновна цел на проекта: Насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда чрез подкрепа на териториалната мобилност на заетите лица в „ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД от различни региони осигурявайки транспорт до работното им място.

Специфични цели на проекта:

1. сформиране на квалифициран екип за успешно управление и изпълнение на заложените дейности в проектното предложение;

2. осигуряване на организиран транспорт за период от 12 месеца за заети лица, които работят в населени места, различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес и осигуряване на предпоставки за запазване на заетостта на лицата

Целева група на проекта: Заети лица в „ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД, които работят в населени места, различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес.

Предвидения транспорт е в съответствие с нормите и изискванията на европейското законодателство и норми, а постигането на заложените цели, чрез успешното реализиране на съответните дейности заложени в проекта ще създадат условия за запазване и повишаване на заетостта, усъвършенстване и оптимизиране на работния процес, като го направят по-ефективен и удобен за целевата група и ще послужи като база за внедряване на нови услуги и развитие на предлаганите услуги от предприятието-кандидат по горепосочената схема.

Реализирането на всички заложени дейности по проекта ще допринесат за подобряване заетостта. В дългосрочен план дейностите по проекта ще окажат положителен ефект върху конкурентоспособността на предприятието, чрез повишаване на ефективността на работната сила и създаване на условия за рационално използване и организация транспорт, който е съобразен с нуждите на заетите лица и е удобен за целевата група.

С цел оптимизиране на транспорта се предвижда да бъде следвана определена транспортна схема, която да гарантира пълноценно участие на целевата група в обществото и правото на достоен труд. С успешното изпълнение на проекта е ще се наложи в още по-голяма степен развитието на гъвкавата форма на заетост. Ще се постигне по-добро съвместяване на професионалния и личния живот и повишаване участието на жените на пазара на труда. Организирания транспорт ще позволи на целевата група да използват по-пълноценно свободното си време.

Проектът е в унисон с Приоритетна Ос 2 във връзка със стратегическите цели на Лисабонската стратегия: „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите” с цел повишаване на производителността и адаптивността на работната сила и респективно нейната конкурентоспособност. Като основни области на интервенция по Приоритетна ос 2 на ОП РЧР са: подобряване адаптивността на заетите лица; насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда; подобряване условията на труд на работното място. С успешното изпълнение на проекта ще се повиши ефективността на пазара на труда, тъй като ще се

подобри адаптивността на заетите лица, ще се насърчи гъвкавостта на пазара на труда и ще се подобрят условията на труд. За целта се предвижда осигуряване на транспорт за заетите лица в „ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД. Успешното изпълнение на заложената дейност: Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите лица в „ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД ще позволи на целевата група да се впише адекватно в работния процес.

Като резултат от осъществяването на проекта е, че ще бъде осигурен транспорт за заети лица, които работят в населени места, различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес, пътуват ежедневно от и до работното си място и нямат възможност да ползват за целта обществен транспорт. Освен това ще се запази заетостта и доходите от труд и ще се насърчи географската мобилност на работната сила в България

Дейността по осигуряване на организиран транспорт включва два маршрута

Маршрут 1 /гр. Перник – База Филиповци – гр. Перник/

Маршрут 2 / гр. Елин Пелин – база Требич – гр. Елин Пелин/

За по-голямо удобство на целевата група е изготвен подробен маршрут в съответствие с адресната регистрация на заетите лица, което е в зависимост от специфичното работно време на целевата група в „ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД и е съставен подробен план-график по дни и часове на превозните средства осъществяващи превоза на заетите лица. Чрез организиране на транспорт за заетите лица в „ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД ще бъдат осигурени предпоставки за запазване на заетостта на лицата , а с финансирането на настоящия проект „ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД ще има възможността да осигури адекватни на потребностите на персонала социални придобивки под формата на съобразен с работно време и местоживеенето на лицата транспорт. Така ще се насърчи географската мобилност на работната сила чрез осигуряване на удобен транспорт на заетите лица в „ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД, които пътуват ежедневно от и до работното си място, но нямат възможност да ползват за целта обществен транспорт.

 

  Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.  Екобулсорт ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

Ивестира във вашето бъдеще!