Търг с тайно наддаване за изкупуване на рециклируеми материали

ОБЕДИНЕНИЕ ЕКОСОРТ ДЗЗД, БУЛСТАТ 176158299, със седалище и адрес на управление:  гр. София, кв. Филиповци, ул. Банско шосе 13, на основание т.7.1.1. от Техническите спецификации и Договори № СО15-РД-55-448/23.07.2015 г. (I-ва обособена позиция) и № СО-15-РД-55-445/22.07.2015 г. (II-ра обособена позиция) организира търг с тайно наддаване за продажба на следните рециклируеми материали:

– хартия (избелена, велпапе  вестници, списания) – с код  19 12 01  съгласно Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците;

– черни метали  – с код 19 12 02 с код съгласно Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците;

– цветни метали – с код 19 12 03 с код съгласно Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците;

– пластмаса (PET, HDPE, твърда пластмаса LDPE) – с код съгласно 19 12 04 съгласно Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците;

– стъкло – с код 19 12 05 съгласно Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

Продажбата на рециклируемите материали ще се осъществи в периода 27.02.2016 г. – 30.04.2016 г., за което с избраните купувачи ще бъдат сключени договори в съответствие с представените от тях оферти.

Критерият за определяне на купувач се извършва съвместно с представители на Столична община.

Водещ критерий при определянето на купувачите е „най-висока предложена цена” за изкупуване на отделните суровини.

За участие в откритата процедура, кандидатите следва да изпратят:

1. Оферта за изкупуване на рециклируемите отпадъци за отделните видове, в която да бъде отбелязано,  за кой вид отпадъци се подава офертата, чрез подчертаването или ограждането им и вписване на предлаганата цена, както обособената позиция, за която се отнася – Обособена позиция I  (база Филиповци), обособена позиция II (база Требич). Предлаганите цени са след нетно изходящо тегло на контролните везни на базите и франко площадката на съответната  обособената позиция и не включват ДДС.

2. Подписано,  подпечатано и заверено с гриф „Вярно с оригинала”  копие на актуално разрешително за извършване на  дейности  по  приемане и последващо оползотворяване на горепосочените отпадъци.

Във връзка с горното може да се  направи оглед на готовата продукция, получена след сепарацията, за определяне на нейното качество, на инсталациите за третиране на битови отпадъци, находящи се в гр. София, ул. Банско шосе № 13 (I-ва обособена позиция) и в гр. София, кв. Требич (II-ра обособена позиция) след допълнителна уговорка за дата и час, но не по-късно от датата за подаване на офертите.

Лице за контакт – Тодор Додов, тел.  02/434 17 10

 

Оферти се приемат в деловодството на Обединение Екосорт ДЗЗД, с адрес гр. София, п.к. 1331, ул. Банско шосе № 13 в затворен плик в срок до 19.02.2016 г.

На 25.02.2016 г. в 14,00 в офиса на дружеството ще бъдат постъпилите оферти в присъствието на представител на Столична община. Резултатите ще бъдат отразени в протокол, копие от който може да бъде предоставен на участниците след поискване от тяхна страна от деловодството на Обединение Екосорт ДЗЗД.