Информационно събитие по проект „Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите лица в „ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД

На 14.11.2014 г. от 15,00 часа в заседателната залата на ЕКОБУЛСОРТ ЕАД, намираща се в София, ул. “Банско шосе” 13 ще се проведе информационно събитие за представяне  на проект „Осигуряване на организиран транспорт до и от  работното място за заетите лица в ЕКОБУЛСОРТ  ЕАД”. Събитието има за цел да информира всички  заинтересовани лица с  проекта ,  по който Екобулсорт ЕАД е бенефициент, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер  ESF-2203-01-04005  по оперативна програма  “Развитие на човешките ресурси”, финансирана чрез Европейския социален фонд 2007-2014.

Проектът се осъществява по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 – “На път” и е на стойност 144 268,90 лв.  и с продължителност 14 месеца.

I. Цели на проекта

Oсновна цел : насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда чрез подкрепа на териториалната мобилност на заетите лица в „ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД от различни региони осигурявайки им транспорт до и от работното им място.Изпълнението й е в унисон с проектна ос 2, както и с целите заложени в лисабонската стратегия „ Повишаване на производителността и адаптивността на заетите”.

Специфични цели:

1. сформиране на квалифициран екип за успешно управление и изпълнение на заложените дейности в проектното предложение;

2. осигуряване на организиран транспорт за период от 12 месеца за заети лица, които работят в населени места, различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес и осигуряване на предпоставки за запазване на заетостта на лицата

II. Целева група на проекта: Заети лица в „ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД, които работят в населени места, различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес.

 III. Извършвани дейности по проекта и маршрути

Реализирането на всички заложени дейности по проекта ще допринесат за подобряване заетостта. В дългосрочен план дейностите по проекта ще окажат положителен ефект върху конкурентоспособността на предприятието, чрез повишаване на ефективността на работната сила и създаване на условия за рационално използване и организация транспорт, който е съобразен с нуждите на заетите лица и е удобен за целевата група и ще позволи на целевата група да използват по-пълноценно свободното си време.

Като резултат от осъществяването на проекта е, че ще бъде осигурен транспорт за заети лица, които работят в населени места, различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес, пътуват ежедневно от и до работното си място и нямат възможност да ползват за целта обществен транспорт. Освен това ще се повиши заетостта и доходите от труд и ще се насърчи географската мобилност на работната сила в България.

 

Дейността по осигуряване на организиран транспорт включва два маршрута

Маршрут 1 /гр. Перник – База Филиповци – гр. Перник/ 

База Филиповци работи 362 дни в една календарна година. Всеки ден превозното средство извозва заетите лица до и от работното им място, като извършва по 4 курса на ден.

Маршрут 2 / гр. Елин Пелин – база Требич – гр. Елин Пелин/

База Требич работи 362 дни в една календарна година. Всеки ден превозното средство извозва заетите лица до и от работното им място, като извършва по 4 курса на ден.

         Забележка: Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Екобулсорт ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта. 

        Инвестира във вашето бъдеще!