Второ информационно събитие по проект „Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите лица в „ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД

На 08.04.2015 г. от 14,00 часа в заседателната залата на ЕКОБУЛСОРТ ЕАД, намираща се в София, ул. “Банско шосе” 13 ще се проведе второ по ред информационно събитие за представяне  на проект „Осигуряване на организиран транспорт до и от  работното място за заетите лица в ЕКОБУЛСОРТ  ЕАД”. Събитието има за цел да информира всички  заинтересовани лица с  проекта ,  по който Екобулсорт ЕАД е бенефициент, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер  ESF-2203-01-04005  по оперативна програма  “Развитие на човешките ресурси”, финансирана чрез Европейския социален фонд 2007-2014.

Проектът се осъществява по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 – “На път” и е на стойност 144 268,90 лв.  и с продължителност 15 месеца.

По време на  Информационното събитие бъдат  представени презентации относно поставените цели и постигнатите резултати по проекта